Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden van Carma World of Wellness

Deze algemene koop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen die Carma World of Wellness aanbiedt en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen Carma World of Wellness en Opdrachtgever. Carma World of Wellness behoudt zich het recht voor deze algemene koop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van Carma World of Wellness stemt u in met de meest recente versie van de algemene koop- en leveringsvoorwaarden.

I. Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene koop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Opdrachtnemer: de opdrachtnemer de heer M.M. verwijst handelend onder de naam Carma World of Wellness alsmede onder de handelsnamen: Zonnecentrum Carma, Carma, Verwijst en Carma Feestwinkel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 16047867 en kantoorhoudende aan de Corridor 5, 5466 RB te Veghel;
  b. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer, een natuurlijk persoon of rechtspersoon c.q. onderneming;
  c. het Werk c.q. Opdracht c.q. Levering: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst;
  d. Overeenkomst: de overeenkomst tot levering of dienstverlening;
  e. Koop op afstand: aankoop via internet of telefonisch door consumenten;
  f. algemene voorwaarden: onderhavige algemene koop- en leveringsvoorwaarden;
  g. Product(en): goederen die Opdrachtnemer levert aan Opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en / of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en / of offertes.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 14 dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip zoals vermeld in de bekendmaking.

II. Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien de aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, dat door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van het aanbod te herroepen.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke acceptatie van de order door Opdrachtnemer op een in de branche gebruikelijke wijze.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
 5. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 6. Een geplaatste opdracht is niet te annuleren.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd prijs- en of tariefwijzigingen door te voeren.

III. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat Opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 2. 2. Indien de opdracht verstrekt wordt via de online webshop, ontvangt de Opdrachtgever langs elektronische weg (per e-mail) een opdrachtbevestiging c.q. orderbevestiging, de Overeenkomst komt op het moment van verzenden van de opdrachtbevestiging c.q. orderbevestiging tot stand.
 3. 3. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met uitvoering van de opdracht start.

IV. Koop op afstand:

 1. 1. Deze bepaling geldt alleen voor Koop op afstand met Opdrachtgevers die consument zijn en Producten hebben besteld via de webshop: www.carmawebshop.nl:
  a. De consument ontvangt een bevestiging per e-mail van zijn of haar bestelling;
  b. De consument heeft recht op een deugdelijk product;
  c. Op de website staan de algemene voorwaarden welke door Consument zijn aangevinkt voor gezien en gelezen voorafgaand aan de afronding van de bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn in pdf-bestand waardoor deze door de consument kunnen worden opgeslagen;
  d. De betaalwijze wordt kenbaar gemaakt tijdens de bestelling;
  e. De consument vult zelf het adres in waar het Product geleverd kan worden. Foutieve of onjuiste invulling van het adres is voor rekening en risico van de consument;
  f. Bedenktijd: vanaf dag ontvangst van een Product heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd geldt niet voor Producten die niet kunnen worden teruggestuurd door hygiënische of gezondheidsredenen, Producten die speciaal gemaakt zijn voor de consument, Producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn, digitale Producten, spoedreparaties en diensten;
  g. Retourneren: indien consument het Product wenst te retourneren, dient de consument het Product/Producten samen met het retourformulier retour te zenden;
  h. Kosten van retourneren worden niet vergoed, tenzij er sprake is van een beschadigd c.q. gebrekkig Product. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van een beschadigd of gebrekkig Product. Kosten retourneren is tevens kenbaar gemaakt op de webshop voorafgaand aan de bestelling. Indien de consument kiest voor een duurdere verzendmethode dan de standaard verzendmethode, dient Opdrachtnemer alleen de standaard verzendkosten te vergoeden, mits bovengenoemde voorwaarden.

V. Prijzen

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 2. Indien er geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd berekend volgens de geldende uurtarieven van Opdrachtnemer.
 3. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de opdracht geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsommen en inkoopprijzen.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de prijs te verhogen. Wanneer Opdrachtgever een natuurlijk persoon (consument) is, kan zij de overeenkomst ontbinden wanneer de prijs wordt verhoogd binnen 3 maanden na aangaan van de Overeenkomst. Hierna kan de consument de Overeenkomst ontbinden wanneer de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 5. Opdrachtnemer mag de overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van het Werk blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat dat het niet redelijk is om te verwachten dat Opdrachtnemer het overeengekomen werk tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs verricht.

VI. Betaling

 1. De betaling dient te geschieden ter keuze van Opdrachtnemer:
  a. nettocontant, bij aflevering;
  b. middels storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening vooraf. Goederen en/of diensten worden direct na bijschrijving van het totale bedrag geleverd in overleg met de Opdrachtgever;
  c. middels storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtnemer is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden en/of kosten.
 3. Indien Opdrachtgever een consument is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in lid 1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een schriftelijk aanmaning (ingebrekestelling) ter betaling van het openstaande bedrag binnen 14 dagen en de wettelijke rente daarover onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten. Indien de Opdrachtgever binnen dit tweede termijn ook niet volledig aan de betalingsverplichting voldoet, is zij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 4. Indien Opdrachtgever een onderneming of rechtspersoon is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten alsmede de wettelijke rente vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd.
 5. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door twee Opdrachtgevers zijn zij voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.
 6. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De Opdrachtgever mag het door hem te betalen bedrag niet op grond van een klacht over de geleverde zaken opschorten.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de Opdrachtgever in gebreke is 1,5% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt gerekend.
 8. Indien een incassobureau wordt ingeschakeld, komen de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde Opdrachtgever onverminderd eventuele proceskosten, terzake van de kosten veroorzaakt doordat zijn in gebreke is, direct een som van 15% van de factuurwaarde, met een minimum van € 45,-, verschuldigd zal zijn, dan wel de werkelijke incassokosten,.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatele stelling of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

VII. Contracts- en uitvoeringduur, uitstel van oplevering

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Wanneer een termijn is overeengekomen voor de uitvoering van een werk en / of levering van goederen door Opdrachtnemer, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Bij vertraagde oplevering heeft de Opdrachtgever niet het recht om een afname te weigeren.
 4. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de levering niet in de weg staan.

VIII. Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

IV. Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Opdrachtnemer, die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor de schade aansprakelijk tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, althans tot eenmaal het declaratiebedrag van de desbetreffende Overeenkomst, althans van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde declaratie gedeelte.
 3. Opdrachtnemer heeft te alle tijde het recht om de door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende van Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van eventueel door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 9. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

X. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens voor aanspraken van derden waarbij Opdrachtnemer als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.

XI. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden wordt gebracht.

XII. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van deze Overeenkomst door Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit van reeds geleverde zaken alsmede nog te leveren zaken krachtens deze Overeenkomst.
 3. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval Opdrachtnemer de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

XIII. Overdracht

Opdrachtnemer is gerechtigd al haar rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, dan wel een ander in haar plaats te doen treden.

XIV. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, dien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van Opdrachtnemer, stakingen, annulering en /of vertraging van inkoopmaterialen, of van de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

XV. Reclames en klachten

 1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Ppdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

XVI Garanties

 1. Voor de door Opdrachtnemer geleverde goederen geldt de garantietermijn die door de producent van de goederen wordt verleend, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtnemer zelf een product heeft gemaakt, geldt een garantietermijn zoals op het product staat vermeldt dan wel schriftelijk is overeengekomen.
 3. Gedurende bovengenoemde termijn garandeert Opdrachtnemer de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde goederen.
 4. Garantie is alleen van toepassing indien de opdrachtgever de verstrekte gebruiksvoorschriften, onderhoudsvoorschriften, waterbehandeling heeft nageleefd. Het nalaten van deze voorschriften of het gebruik van andere chemicaliën, is voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Gebreken en of ondeugdelijke producten dienen schriftelijk te worden medegedeeld zoals in de klachtenregeling is genoemd in artikel XV.

XVII. Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op producten, documentatie, apparatuur, ontwerpen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties of andere materialen zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.

XVIII. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden

XIX. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Bij eventuele geschillen is, tenzij de kantonrechter bevoegd is, de rechtbank bevoegd is in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer valt. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

XX. Slotbepaling

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Carma World of Wellness – oktober 2015

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op via